นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 290798
Page Views 400765
 
  วิสัยทัศน์   “ เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมก้าวหน้า  การกีฬาการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต   สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ " 

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (04 ม.ค. 61)
ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านติดต่อ หมู่ 1 ประจำปีงบ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 60)
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (04 ธ.ค. 60)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (03 ก.ค. 60)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (03 ก.ค. 60)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (03 ก.ค. 60)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (03 ก.ค. 60)
ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 (25 พ.ค. 59)
ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (24 พ.ค. 59)
ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24 พ.ค. 59)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านติดต่อ หมู่ 1 ประจำปีงบ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านฟากนา หมู่ที่ 11 (สายฟากนา-โคกสร้างทราย) (27 พ.ย. 60)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านฟากนา หมู่ 11 (สายบ้านฟากนา-โคกสร้างทราย) กันเงินเหลือมปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (02 พ.ย. 60)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านฟากนา หมู่ที่ 11 (สายบ้านฟากนา-โคกสร้างทราย) (31 ส.ค. 60)
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านฟากนา หมู่ที่ 11 (สายฟากนา-โคกสร้างทราย) (16 ส.ค. 60)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเฮือช่วงทางลงไร่ยายชิด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 (25 ส.ค. 58)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ วัดป่า บ้านนาซำ หมู่ 7 (01 ก.ค. 58)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
 
คู่มือสำหรับประชาชน
การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มี (14 ก.ย. 58)
การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไท (14 ก.ย. 58)
การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจา (14 ก.ย. 58)
การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต (14 ก.ย. 58)
การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือส (14 ก.ย. 58)
การสละมรดก (14 ก.ย. 58)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 ก.ย. 58)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (14 ก.ย. 58)
การรับชำระภาษีป้าย (14 ก.ย. 58)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (14 ก.ย. 58)
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ไตรมาสที่ 2 (11 เม.ย. 59)
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 (11 เม.ย. 59)
แผนจัดหาพัสดุ สำนักปลัด (01 ก.พ. 59)
แผนจัดหาพัสดุ กองสาธารณสุข (01 ก.พ. 59)
แผนจัดหาพัสดุ กองช่าง (01 ก.พ. 59)
แผนจัดหาพัสดุ กองคลัง (01 ก.พ. 59)
แผนจัดหาพัสดุ กองการศึกษา (01 ก.พ. 59)
 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ (23 ก.พ. 59)
รายงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (23 ก.พ. 59)
 
งานตรวจสอบภายใน
กฎบัตร ปี 2560 (03 ต.ค. 59)
กฎบัตร ปี 2559 (23 ก.พ. 59)
 
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560
หน้า 124-128 (11 พ.ย. 59)
หน้า 56-123 (11 พ.ย. 59)
หน้า26-55 (11 พ.ย. 59)
หน้า 20-25 (11 พ.ย. 59)
หน้า16-19 รายงานรายรับ (11 พ.ย. 59)
หน้า 14-15 เทศบัญญัติ (11 พ.ย. 59)
หน้า 6-13 (11 พ.ย. 59)
หน้า 3-5 (11 พ.ย. 59)
หน้า 1-2 คำแถลงงบ (11 พ.ย. 59)
สารบัญ (11 พ.ย. 59)
 
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ต.ค. 60)
(18 ต.ค. 60)
 
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑที่้ชำรุด
 
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑที่้ชำรุด
 
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 61
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 61 (12 ธ.ค. 60)
สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (12 ธ.ค. 60)
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (12 ธ.ค. 60)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (12 ธ.ค. 60)
รายงานประมาณการรายรับ (12 ธ.ค. 60)
รายงานประมาณการรายจ่าย (12 ธ.ค. 60)
คำแถลงงบประมาณรายรับ (12 ธ.ค. 60)
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย (12 ธ.ค. 60)
คำแถลงงบประมาณ (12 ธ.ค. 60)
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    มีนาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
09 เม.ย. 60
การแข่งขันเรือ ประจำปี 2560
23 ก.ย. 59
เชิญร่วมงาน big cleaning day
21 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
26 ส.ค. 59
26 สิงหาคม 2559 เชิญร่วมงานสดุดีวีรชน พ.ต.ท.1718
21 พ.ค. 59 ถึง 22 พ.ค. 59
งานประเพณีตำบลนาอานบุญเดือนหก เซิ้งบั้งไฟล้าน ประจำปี 2559

แบสำรวจความคิดเห็น
เห็นด้วยหรือไม่ ที่ทางเทศบาลจะทำแหล่งจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS