นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 284602
Page Views 385000
 
แผนดำเนินงานประจำปี

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.82 KB
                 
                 
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม    
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ    
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    
  เทศบาลตำบลนาอาน    
                 
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนิการ    
    ที่ดำเนินการ ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณทั้งหมด      
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ               
  โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ              
              แนวทางการพัฒนาที่ 1  สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทาง 2 1.25 280,000 0.48 กองช่าง    
  และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐาน                
           แนวทางการพัฒนาที่ 2  มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 25 15.63 3,704,500 6.36 กองช่าง    
  โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการอาทิ ถนน              
  แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ รางน้ำฯ ประเภทการจัดหา              
   หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
                 
  รวม 27 16.88 3,984,500 6.84      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            4    
                 
                 
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ    
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    
  เทศบาลตำบลนาอาน    
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนิการ    
    ที่ดำเนินการ ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณทั้งหมด      
  ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา คน สังคม เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความ              
  เข้มแข็งของชุมชนชุมชน              
          แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสุนนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนา 3 1.88 70,000 0.12 สำนักปลัด    
  ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง              
           แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน 2 1.25 90,000 0.15 สำนักปลัด    
   ในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมโดยใช้กระบวนการประชาคม              
          แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของ 5 3.13 170,000 0.29 สำนักปลัด    
  ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง              
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความ 2 1.25 20,000 0.03 สำนักปลัด    
  เข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน              
          แนวทางการพัฒนาที่ 7  สนันสนุนนการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน  6 3.75 404,000 0.69 สำนักปลัด    
  ผู้สุงอายุ และผู้ด้อยโอกาส              
          แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีการ 2 1.25 200,000 0.34 กองสาธารณสุขฯ    
  ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ              
          แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 4 2.50 625,000 1.07 กองสาธารณสุขฯ    
  ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน              
          แนวทางการพัฒนาที่ 13 ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในชาติ ศาสนา  1 0.63 30,000 0.05 สำนักปลัด    
  และพระมหากษัตริย์              
  รวม 25 15.63 1,609,000 2.76      
                 
            5    
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ    
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    
  เทศบาลตำบลนาอาน    
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนิการ    
    ที่ดำเนินการ ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณทั้งหมด      
  ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้              
  และภาคีต่างๆ แก่ประชาชน              
           แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 3 1.88 46,000 0.08 สำนักปลัด    
  ประชาชนในกระบวบการพัฒนาท้องถิ่น              
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชน 1 0.63 30,000 0.05 สำนักปลัด    
  เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ              
          แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนุบสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ 7 4.38 1,110,000 1.91 สำนักปลัด    
  ผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ              
  การให้บริการแก่ประชาชน              
          แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรของ 19 11.88 29,534,380 50.72 กองคลัง    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตาม              
  ระเบียบกำหนดให้ ฯลฯ              
          แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอ 20 12.50 6,392,000 10.98 ทต.นาอาน    
  สำหรับการปฏิบัติ              
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงการจัด 1 0.63 5,000 0.01 กองคลัง    
  ทำแผนรวมถึงการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม              
          แนวทางการพัฒนาที่ 7  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาใน 2 1.25 120,000 0.21 สำนักปลัด    
  ทุกๆด้านของเทศบาลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน              
          แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความ 7 4.38 4,435,800 7.62 สำนักปลัด/    
  สะดวกในการบริการประชาชนหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         กองคลัง    
  รวม 60 37.50 41,673,180 71.57      
                 
            6    
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ    
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    
  เทศบาลตำบลนาอาน    
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนิการ    
    ที่ดำเนินการ ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณทั้งหมด      
  ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและ การกีฬา              
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว  1 0.63 30,000 0.05 สำนักปลัด    
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 5 3.13 170,000 0.29 กองการศึกษา    
          แนวทางการพัฒนาที่ 10 สนับสนุนกีฬาระหว่าง อปท.ในเขตจังหวัดเลย (ท้องถิ่นสัมพันธ์) 1 0.63 600,000 1.03 กองการศึกษา    
  รวม  7 4.38 800,000 1.37      
          73,357,586.00      
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนิการ    
    ที่ดำเนินการ ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณทั้งหมด      
  ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น               
  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น               
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และการให้บริการ 20 12.50 2,953,472 5.07 กองการศึกษา    
  ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน              
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 1 0.63 100,000 0.17 กองการศึกษา    
  โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้              
   แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 3 1.88 500,000 0.86 กองการศึกษา    
  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่น              
  แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธี 2 1.25 90,000 0.15 กองการศึกษา    
  เนื่องในวันสำคัญต่างๆ              
  แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่ 1 0.63 10,000 0.02 สำนักปลัด    
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน              
  รวม 27 16.88 3,653,472 6.27      
          73,357,586.00      
            7    
                 
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ    
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559    
  เทศบาลตำบลนาอาน    
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนิการ    
    ที่ดำเนินการ ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณทั้งหมด      
  ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ              
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
          แนวทางการพัฒนาที่ 3 ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน 3 1.88 4,200,000 7.21 สำนักปลัด    
  การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม              
          แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกัน 2 1.25 160,000 0.27 สำนักปลัด    
  บรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย              
          แนวทางการพัฒนาที่ 8 สนับสนุนและส่งเสริมประชาชนชุมชน และภาคเอกชน 3 1.88 110,000 0.19 สำนักปลัด/    
  ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         กองสาธารณสุขฯ    
          แนวทางการพัฒนาที่ 9 ควบคุมและจัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การ 4 2.50 1,960,000 3.37 สำนักปลัด/    
  กำจัดสารพิษจากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         กองสาธารณสุขฯ    
  รวม 12 7.50 6,430,000 11.04      
                 
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนิการ    
    ที่ดำเนินการ ของโครงการทั้งหมด   งบประมาณทั้งหมด      
  ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้               
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ 2 1.25 80,000 0.14 สำนักปลัด    
  ของประชาชนตามแนวนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น              
  รวม 2 1.25 80,000 0.14      
  รวมทั้งสิ้น 160 100 58,230,152 100      
                 
            8