นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 284601
Page Views 384999
 
แผนตรวจสอบภายใน ปี 2560
                                                                                       แผนการตรวจสอบประจำปี
                                                                        หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาอาน
                                                                                       แผนการตรวจสอบประจำปี
                                                                                     ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
                                                                                          หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 1. หลักการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาอาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น  ยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการประทำอย่างเป็นขั้นตอถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดนรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลนาอาน  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
นอกจากนี้  การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  พ.ศ. 2546
 
 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
   
 2. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 3. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด
 5. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
 6. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยตรวจสอบภายนอก คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อำเภอ)เข้าตรวจ
 8. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
 9. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
 
 
 1. ขอบเขตของงานตรวจสอบ
     3.1 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพแประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลนาอานและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจรับ ซึ่งรวมถึง
 1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยตรวจรับเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
 2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของเทศตำบลนาอาน
 3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงิน การคลัง
 4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้เหมาะสม กับประเภทของทรัพย์สินนั้น
 5. ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของเทศบาลตำบลนาอาน
 6. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
 
3.2 หน่วยตรวจรับ ประจำปีงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
 1. สำนักปลัดเทศบาล
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. กองการศึกษา
 6. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลนาอาน
  1. โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ
  2. ศูนย์เด็กเล็กบ้านติดต่อ
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม
  4. แนวทางการตรวจสอบภายใน
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน การพัสดุและทรัพย์ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ แระสิทธิผลและประหยัด
 3. ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอแนววิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตาม(1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัสดุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
  1. วิธีการตรวจสอบ
 1. การสุ่ม
 2. การตรวจนับ
 3. กาคำนวณ
 4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
 5. การตรวจสอบการผ่านรายการ
 6. การสอบทาน
 7. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
 8. การสัมภาษณ์
 9. การยืนยัน
 10. การทดสอบการบวกเลข
  1. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559– 30
เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 )
          3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
                   ตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ)
 
 1. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
 1. นางสาวพิศชาภรณ์  สระแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
 1. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ค่าวัสดุสำนักงานในการตรวจสอบภายใน  ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2560 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเบิกจ่าย เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  การใช้วัสดุสำนักงานในการตรวจสอบภายในจึงเบิกวัสดุสำนักงานเท่าที่จำเป็นจากสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาอาน
 
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
 1. อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
 2. จัดให้มีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
 3. จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
 1. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้
 1. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
 2. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
ให้ปฏิบัติ
 งบประมาณ
          เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
         
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  ข้อ 8 และส่ง  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบ พ.ศ. 25546 ข้อ 6
 
                                               
 
                                                (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
                                                   (นางสาวพิศชาภรณ์สระแก้ว)
                                                นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ
 
 
                                                (ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบ
                                                (นายกัณฐสิทธิ์  จันทร์ศิริ)
                                                ปลัดเทศบาลตำบลนาอาน
 
                                     
                                                (ลงชื่อ)                               ผู้อนุมัติ
                                                           (นายไพศาล  วรพันธ์)
                                                 นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
 

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาอาน
อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
 1. สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน
 •  
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล 1.งานบริหารงานทั่วไป
การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
 1. ตรวจสอบว่า อปท. ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีหรือไม่
 
 1. ตรวจสอบว่า อปท. จัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และถูกต้องตามหมวดรายจ่ายหรือไม่
 
 1. ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
 
 1. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบการโอน/การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง/การแก้ไขคำชี้แจง/การได้รับอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่
 
 1. การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-31ต.ค.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
  2.งานนโยบายและแผน
การจัดทำแผน
 1. ตรวจสอบเอกสารในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 2. การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก
 • รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ
 • ติดตามการนำผลการประชุมที่สำคัญว่าได้ดำเนินการเพียงใด และสุ่มตรวจสอบกับแผนพัฒนาและแผนการดำเนินการประจำปี ที่จัดทำไว้
 1. สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด
 2. พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ว่าสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนา และแผนการดำเนินการประจำปี หรือไม่ เพียงใด
 3. สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีมีประสิทธิภาพเพียงใด
 • สอบทานระบบและวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีที่กำหนดไว้
 • สอบถามว่าได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ เพียงใด
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและผลการประเมิน
 
1 ครั้ง /ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
1-31ต.ค.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
  3.งานสวัสดิการสังคม
 1. ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
 
4.งานบริหารงานทั่วไป
 1. ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 
5.การสอบทานการควบคุมภายใน
 • สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
 1. ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ข้อ6)หรือไม่
 2. สอบทานการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
 
1 ครั้ง /ปี
 
 
1 ครั้ง /ปี
 
1 ครั้ง/ปี
 
 
 
1-31พ.ค.60
 
 
1-31พ.ค.60
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 
 
1/31
 
1/31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
                                                                                                            (นางสาวพิศชาภรณ์สระแก้ว)
                                                                                                 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 1. กองคลัง
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
กองคลัง 1.งานการเงินและบัญชี
 1. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
 2. การเบิกจ่าย
 3.  
-การจ่ายเงินสะสม
-การจ่ายเงินอุหนุนให้หน่วยงานภายนอก
-การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-ค่าจ่ายค่าน้ำมันเชื่อเพลิง
-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
 1. การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-งบแสดงฐานะทางการเงิน
 •  
-งบหนี้สิน
 •  
 1. การจัดทำรายงานการเงินประเดือน
 
.
 
 
 
 
 
 
 
1 ครั้ง/ปี
3 ครั้ง/ปี
 
 
 
 
 
 
1ครั้ง/ปี
 
 
 
 
1ครั้ง/ปี
 
 
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
1-31เม.ย.60
 
 
 
 
1-31เม.ย.60
 
 
 
 
 
1/31
 
1/31
1/31
1/31
1/30
1/30
1/30
1/31
 
 
 
 
1/31
 
น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
  2.งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
 1. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบนำส่ง และทะเบียนรายรับ(โดยการทดสอบ) เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ รวมทั้ง ทดสอบการรวมเลข การนำส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 1,3 เพื่อผ่านไปบัญชีแยกประเภท ที่เกี่ยวข้อง
 2. สอบทานงบรายรับว่าเงินรับจริงถูกต้องตามบัญชีแยกประเภทและทะเบียนรายรับหรือไม่
 3. การเบิกจ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ครั้ง/ปี
 
 
 
 
 
 
1-31มี.ค.60
 
 
1/31
 
 
 
น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
             
  3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 1. ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีว่าอยู่ในแผนการดำเนินการประจำปีหรือไม่
 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่
 3. ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด(เน้นตรวจสอบรายการเบิกตัดปีหรือรายจ่ายค้างจ่าย)
 4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 5. ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินการดำเนินการไม่เกิน    2,000,000 บาท
 6. ความชำรุดบกพร่อง
 1. มีการแต่งตั้งความรับผิดชอบตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องของพัสดุ หรือไม่และมีการคืนหลักประกันสัญญาก่อนกำหนดเวลาของสัญญาหรือไม่
 2. ตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง อย่างไร
 
 
 
 
 
 
1ครั้ง/ปี
 
1-30 มิ.ย.60
 
 
1/30 น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 
 1. การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา
 1. มีการจัดทำหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่างคณะกรรมการการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุกับเจาหน้าที่พัสดุหรือไม่
 2. ทดสอบการจัดทำบัญชีคุมวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ว่าครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ และระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที่รัดกุม หรือไม่
 3. ทดสอบการให้หมายเลขครุภัณฑ์ว่าได้จัดทำหรือไม่
 4. กรณีมีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืนหรือไม่
 5. ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นเจ้าหน้าพัสดุได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่ อย่างไรเมื่อมีการจำหน่ายพัสดุแล้ว มีการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่
 
 1. การตรวจสอบพัสดุ
 1. หัวหน้าพัสดุได้รับแต่งตั้งหรือไม่
 2. ทดสอบการลงรับ – จ่ายพัสดุในทะเบียนพัสดุว่ามีหลักฐานประกอบการรับจ่าย ให้ตรวจสอบครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ตรวจสอบลักษณะรายงาน การตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯข้อ 148 หรือไม่ และติดตามรายงานจำหน่ายครุภัณฑ์ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อ 150 หรือไม่
 
 1. การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา/ทะเบียนเงินมัดจำประกันสัญญา
 
 
 
1 ครั้ง/ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ครั้ง/ปี
 
 
 
 
 
 
 
1 ครั้ง / ปี
1-30 มิ.ย.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-30 มิ.ย.60
 
 
 
 
 
 
 
1-30 มิ.ย.60
 
1/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/30
 
 
 
 
 
 
 
1/30
น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
  4.การสอบทานการควบคุมภายใน
-  สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
 1. ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ข้อ6)หรือไม่
 2. สอบทานการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
1 ครั้ง /ปี 1-31ธ.ค..59 1/31 น.ส.พิศชาภรณ์สระแก้ว
นวช. ตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
         
(ลงชื่อ)...........................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
                                                                                                                              (นางสาวพิศชาภรณ์สระแก้ว)
                                                                                                                       ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
3.กองช่าง
 
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน คน/วัน ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง 1.งานก่อสร้าง
 1. การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 2. การควบคุมอาคารก่อสร้าง
 
 
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร การขุด ถมดินและการควบคุมสถานน้ำมนเชื้อเพลิง
 1. การขออนุญาต ขุดดินถมดิน
 
 
3.การสอบทานการควบคุมภายใน
สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
 1. ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ข้อ6)หรือไม่
 2. สอบทานการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
 
1 ครั้ง / ปี