การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)


ITA

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ระบบรับฟังความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการ การจัดการเรื่องร้องร้องทุกข์

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 1

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2561 - 2565

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ita

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานฯ การดำเนินการติดตาม ประจำปี รอบ6ด (ต.ค.64 - มี.ค.65)

แผนการดำเนินงาน ปีงบ2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

26/10/2016

341

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook