รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอาน เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาอาน ครั้งที่ 3 / 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอาน

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาอาน

ครั้งที่  3  /  2565

วันศุกร์  ที่  10  มีนาคม  2565  เวลา  14.00  น.

ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

 

 

25/04/2022

11

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook