การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด


 

Logo เทศบาล

คู่มือประชาชน

เรื่องการเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
 1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ .. 2551
 
 1. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
 2. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น         
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 
     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด    
 2. ช่องทางการให้บริการ      
1) สถานที่ให้บริการสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอาน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .
หมายเหตุ ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)

 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำร้องได้แก่เจ้าบ้านบิดามารดาหรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

2. พยานบุคคลได้แก่บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้อย่างน้อย 2 คน

3. เงื่อนไข

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอำพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลางให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป


 

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร
 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคำขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
 
10 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -
2) การพิจารณา
 
สอบสวนเจ้าบ้านบิดามารดาและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ของเพิ่มชื่อโดยรวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา
 
20 วัน สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -
3) การพิจารณา
 
นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการพิจารณา
 
10 วัน สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน
 

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
 

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) สูติบัตรผู้ขอเพิ่มชื่อ สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น 1 0 ฉบับ (ถ้ามี)
 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านท.ร.14 สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น 1 0 ฉบับ (ของบ้านที่ขอเพิ่มชื่อ)
2) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองที่หน่วยงานของรัฐออกให้เืพื่อรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 1 1 ฉบับ -
3) เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้เช่นหลักฐานการศึกษาทะเบียนนักเรียน - 1 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4) คำสั่งของรัฐมนตรีหรือคำพิพากษาของศาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 1 1 ฉบับ (กรณีบุคคลได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุด)

 

 1. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

 

 

 1. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่น
หมายเหตุณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)
2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.naan.go.th
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุเลขที่ .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 

 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 1. หมายเหตุ

-
 

วันที่พิมพ์ 28/08/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -
 
-------------
 

 

26/10/2016

309

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook