การสละมรดก


 

Logo เทศบาล

คู่มือประชาชน

เรื่องการสละมรดก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
 1. ชื่อกระบวนงาน:การสละมรดก
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
 1. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       
 2. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น         
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0ชั่วโมง

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 
     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การสละมรดกเทศบาลตำบลนาอาน     
 2. ช่องทางการให้บริการ      
1) สถานที่ให้บริการสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอาน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)

 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ต้องมีหลักฐานการยินยอม

ของบิดามารดาผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หรือคำอนุมัติของศาล

- ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมจะสละมรดกได้ต่อเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตแล้วเท่านั้น

- ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนอำเภอ/เขตแห่งใดก็ได้โดยมิต้องคำนึงถึงภูมิลำเนา


 

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร
 
ยื่นคำขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 
30 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -
2) การพิจารณา
 
นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
 
2.5 ชั่วโมง สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 ชั่วโมง
 

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
 

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน 1 0 ฉบับ -
2) หลักฐานการยินยอมของบิดามารดาผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หรือคำอนุมัติขิงศาลกรณีผู้สละมรดกเป็นผู้เยาว์อายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้ - 1 0 ฉบับ -
 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม  
               

 

 1. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

 

 

 1. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่น
หมายเหตุ(ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)
2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.naan.go.th
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุเลขที่ .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 

 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 1. หมายเหตุ

-
 

วันที่พิมพ์ 28/08/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

 
 

 

 

26/10/2016

299

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook