หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ทต.นาอาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกปี 2560

ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ทต.นาอาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558

ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัตของพนักงานเทศบาล 2558

ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานฉบับที่ 2 ปี 2563

ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษระเป็นเงินรางวัลประจำปี 2558

ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลปี 2558

มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีความประพฤติดี

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การย้าย การโอนและการรับโอน การเลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 11 ปี 2562

เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook