เทศบาลตำบลนาอานจดหมายข่าวการปฎิบัติงาน

มาตราฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

เอกสาร 1

เอกสาร 2

มาตราฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

คำแถลงผลการปฏิบัติงานยนายกไพศาล2562

เอกสาร 2

คำแถลงผลการปฏิบัติงานยนายกไพศาล2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมินITA)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมินITA)

คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนาอาน

คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนาอาน

คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารงานบุคคลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-11-19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมประจำปี 2565 (ดู : 3)


2021-11-17 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมประจำปี 2565 (ดู : 10)
2021-11-15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพิการเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 9)
2021-11-03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ (ดู : 22)
2021-11-03 แก้ไขประกาศรับสมัครคนพิการ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565 (ดู : 9)
2021-11-03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565 (ดู : 6)
2021-10-27 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 35)
2021-10-27 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 13)
2021-10-11 ประกาศรับสมัครคนพิการ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปปี 2565 (ดู : 20)
2021-10-11 ประกาศให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี คืน (ดู : 20)
2021-10-04 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 27)
2021-09-22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (ดู : 62)
2021-09-22 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 38)
2021-09-13 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) (ดู : 46)
2021-09-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของทต.นาอาน ปี 2564 (ดู : 37)
2021-08-23 รายงานประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 56)
2021-08-06 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 182)
2021-07-30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ก สอบสัมภาษณ์ (ดู : 136)
2021-07-12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของทต.นาอาน ปี 2564 (ดู : 238)
2021-05-28 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 189)
2021-05-28 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาน ปี 2564 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกปี 2565 (ดู : 152)
2021-05-28 ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาบลตำบลนาอานทำหน้าที่แทนกรรมการประจำสภาเทศบาล (ดู : 142)
2021-05-14 ประกาศระบบฟังความคิดเห็นแลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน (ดู : 111)
2021-05-07 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต (ดู : 166)
2021-05-03 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนลดโลกร้อน ปี 2564 (ดู : 125)
2021-04-28 รายงานการประชุม เมษายน 2564 (ดู : 127)
2021-04-27 ถ่ายทอดสดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย zero วันที่ 9 ธ.ค.2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย (ดู : 233)
2021-04-08 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 (ดู : 238)
2021-03-05 ขอเชิญชวนท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ได้ตอบแบบวัดการับรู้ข้อมูลที่มีต่อหน่วยงานของตนเองเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 222)
2021-03-05 ขอเชิญชวนท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ได้ตอบแบบวัดการับรู้ข้อมูลที่มีต่อหน่วยงานของตนเองเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 228)
2021-02-15 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข แผนปฎิบัติงานออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 264)
2021-02-10 รายงานของผู้สอบบัญชี (ดู : 259)
2021-02-04 ประกาศขอเชิ๗ญชวนสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาอานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอาน ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 462)
2021-01-07 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2564 (ดู : 254)
2020-12-17 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 (ดู : 293)
2020-11-11 เชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 237)
2020-08-28 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู : 339)
2020-08-18 แนวปฎิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 341)
2020-07-29 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) เทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 261)
2020-07-01 ประกาศเรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองไฮ หมู่ 4 (ดู : 397)
2020-06-23 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ตุลามคม - 30 กันยายน 2562 (ดู : 403)
2020-06-11 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT (ดู : 452)
2020-06-02 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 474)
2020-05-28 แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 (ดู : 431)
2020-05-08 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายบ้านยายกองเสิน หมู่ 11 (ดู : 478)
2020-03-13 ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ "เตรียมความพร้อมด้วยประสบการณ์จริง" (ดู : 369)
2020-03-13 รายงานของผู้สอบบัญชี เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน (ดู : 426)
2020-02-24 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย (ดู : 599)
2020-01-27 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 346)
2019-12-02 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 509)
2019-12-02 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 299)
2019-11-01 ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 738)
2019-10-10 ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาอาน ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 405)
2019-08-29 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 342)
2019-08-28 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 332)
2019-06-21 ประกาศมาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 405)
2019-06-21 สรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ประจำปี 2561 (ดู : 735)
2019-06-18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 352)
2019-06-18 ข้อมูลตามมาตรา ๗ (๔) (ดู : 490)
2019-06-17 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ "เตรียมความพร้อมด้วยประสบการณ์จริง" โดยการจ้างนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม (ดู : 422)
2019-06-10 การออกจัดเก็บภาษี ปี 2561 (ดู : 620)
2019-05-30 เจตจำนงของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาอาน ปี 2562 (ดู : 825)
2019-05-29 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ดู : 311)
2019-03-14 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ดู : 831)
2019-02-12 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ดู : 661)
2019-02-06 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 731)
2019-01-30 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 735)
2019-01-18 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาอาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 815)
2018-12-21 แจ้งให้เจ้าของที่ดินไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (ดู : 407)
2018-12-21 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 418)
2018-12-21 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 514)
2018-12-21 การปรับปรุงคู่มือประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนการงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต (ดู : 488)
2018-11-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 936)
2018-11-09 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 391)
2018-11-06 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยข้อมูลสถิติปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 845)
2018-10-31 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 798)
2018-10-31 ประกาศใช้แผนการจัดซื้จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 761)
2018-10-31 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ดู : 777)
2018-10-31 คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 420)
2018-10-19 ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาอาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 902)
2018-09-04 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2562 (ดู : 460)
2018-07-24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 726)
2018-07-05 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเจ้าของเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 573)
2018-07-03 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (ดู : 568)
2018-06-18 สรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ (ดู : 735)
2018-06-18 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 1502)
2018-06-14 ประกาศ รับพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 361)
2018-04-18 ประกาศเทศบาลตำนลนาอาน เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ดู : 474)
2018-01-31 ให้เจ้าของป้ายต้องเสียภาษีป้าย ปี61 (ดู : 320)
2018-01-04 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู : 752)
2017-12-21 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านติดต่อ หมู่ 1 ประจำปีงบ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 716)

2021-11-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านบ้านติดต่อ หมู่ 9 (ดู : 7)


2021-11-01 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านติดต่อ หมู่ 9 (ดู : 6)
2021-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขอนแดง หมู่ 2 ตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 224)
2021-02-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขอนแดง หมู่ 2 ตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีีงบประมาณ 2564 (ดู : 235)
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาโคก นาหนองจาน นาท้ายบ้าน นายายมา บ้านขอนแดง หมู่ 2 (ดู : 225)
2021-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาหนองหว้า-นหนองอีตู้ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 12 (ดู : 249)
2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาโคก นาหนองจาน นาท้ายบ้าน นายายมา บ้านขอแดง หมู่ 2 (ดู : 245)
2021-01-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาหนองหว้า-นาหนองอีตู้ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 12 (ดู : 265)
2020-11-18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างบุ่งใหญ่ หมู่ 9 บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย ตามเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563 (ดู : 337)
2020-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิพัฒมงคล หมู่ 7 ตามเทศบัญญัติปี 2563 (ดู : 336)
2020-06-23 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ดู : 337)
2020-06-19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ดู : 357)
2020-06-12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิพัฒมงคล หมู่ 7 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย (ดู : 349)
2020-05-19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำห้วยเบี้ย หมู่ที่ 3 , 12 บ้านหล่งควาย-เกษตรสมบูรณ์ ตำบลนาอาน (ดู : 393)
2020-05-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสกเดื่อ - ภูน้อย หมู่ 12 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนาอาน (ดู : 358)
2020-04-22 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสกเดื่อ - ภูน้อย หมู่ที่ 12 (ดู : 389)
2020-04-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายบ้านยายกองเสิน หมู่ 11 บ้านฟากนา (ดู : 524)
2019-09-04 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกภายในหมู่บ้านเขตตำบลนาอาน บ้านติดต่อ หมู่ 9 และบ้านของแดง หมู่ 2 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 904)
2019-05-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรสายนาชำ - ไร่ม่วง ช่วงสี่แยกลาบเป็ด - สายแยกคลองชลประทาน บ้านนาชำ หมู่ที่ 7 (ดู : 437)
2019-04-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลตำบลนาอาน 1 (บ้านติดต่อ) (ดู : 438)
2019-03-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 (ดู : 727)
2019-03-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเจริญรัฐ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 บ้านนาอานและบ้านฟากนา (ดู : 686)
2019-03-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 (ดู : 623)
2019-02-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเจริญรัฐ (ช่วงนาอาน - ฟากนา) หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 บ้านนาอานและบ้านฟากนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 798)
2019-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 709)
2018-12-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 493)
2018-10-26 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (ดู : 432)
2018-10-26 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ 2561 (ดู : 422)
2018-10-26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ดู : 584)
2018-01-31 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 1647)
2018-01-31 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 940)

2021-08-27 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 (ดู : 51)


2021-08-27 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564 (ดู : 48)
2020-08-26 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 222)
2020-08-26 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 205)
2020-08-26 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (ดู : 320)
2020-08-26 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (ดู : 204)
2020-08-26 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 212)
2020-08-26 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 276)
2015-11-19 ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวนกว่า 350,000 ต้น ในประเทศไทย กัมพูชา และเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย โดยเราจะมุ่งเน้นไปที่การปลูกฟื้นฟูป่าในแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างที่ขาดแคลนแหล่งอาหาร หรือขาดความหลากหลายทางช (ดู : 526)

2021-05-14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ปี 2564 (ดู : 81)


2021-04-27 รายงายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มีนาคม 2564 (ดู : 193)
2020-12-29 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลนาอาน (ดู : 159)
2020-08-25 สรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลนาอาน 2562 (ดู : 303)
2020-08-25 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 (ดู : 275)
2020-06-26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ปี 2563 (ดู : 369)
2020-06-23 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 352)
2020-01-07 รายงานผลและแสดงเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2563 (ดู : 303)
2018-11-07 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ดู : 858)

2021-04-23 คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีท้องถิ่น (ดู : 93)


2021-04-22 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ดู : 101)
2021-03-09 คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล (ดู : 122)
2020-05-08 คู่มือประชาชน (แก้ไข) (ดู : 195)
2019-06-21 คู่มือประชาชน (ดู : 314)
2019-06-10 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ดู : 251)
2019-06-10 การรับแจ้งการย้ายออก (ดู : 243)
2019-06-10 การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (ดู : 261)
2019-06-10 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (ดู : 291)
2019-06-10 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (ดู : 247)
2019-06-10 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (ดู : 241)
2019-06-10 การรับแจ้งการย้ายเข้า (ดู : 238)
2019-06-10 การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (ดู : 249)
2019-06-10 การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น (ดู : 237)
2019-06-10 การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร (ดู : 240)
2019-06-10 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น (ดู : 231)
2019-06-10 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน (ดู : 256)
2019-06-10 การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ (ดู : 255)
2019-06-10 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 (ดู : 231)
2019-06-10 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (ดู : 272)
2019-06-10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 (ดู : 254)
2019-06-10 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน (ดู : 255)
2019-06-10 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (ดู : 236)
2019-06-10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ดู : 241)
2019-06-10 การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 (ดู : 256)
2019-06-10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (ดู : 240)
2019-06-10 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ดู : 267)
2019-06-10 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว (ดู : 248)
2019-06-10 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (ดู : 259)
2019-06-10 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ (ดู : 253)
2019-06-10 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (ดู : 365)
2019-04-09 การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ (ดู : 413)
2019-04-09 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ดู : 406)
2019-04-09 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ดู : 357)
2019-04-09 การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย (ดู : 598)
2019-04-09 การแจ้งถมดิน (ดู : 544)
2019-04-09 การแจ้งขุดดิน (ดู : 404)
2019-04-09 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ดู : 348)
2019-04-09 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 516)
2019-04-09 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 472)
2019-04-09 การขอเลขที่บ้าน (ดู : 352)
2019-04-09 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 476)
2018-03-19 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 689)
2018-03-14 การรับชำระภาษีป้าย (ดู : 701)
2018-03-14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 600)
2018-03-12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 773)
2018-03-12 การสละมรดก (ดู : 564)
2018-03-12 การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (ดู : 520)
2018-03-12 การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (ดู : 551)
2018-03-12 การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง (ดู : 602)
2018-03-12 การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านท.ร. 13 (ดู : 588)
2018-03-12 การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด (ดู : 467)

2021-11-24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564) (ดู : 0)


2021-05-03 สรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ปี 2563 (ดู : 140)
2021-04-27 สรุปการให้บริการส่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลนาอาน (ดู : 223)
2021-04-27 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของงานวิชาการและแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 182)
2021-04-22 สถิติการขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาอาน เดือนตุลาคม 2563 (ดู : 138)
2021-03-12 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาอาน ณ จุดบริการเทศบาลตำบลนาอาน ปี 2563 (ดู : 158)
2020-08-06 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของงานวิชาการและแผนงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 300)
2020-06-25 สถิติผู้มาใช้บริการขอใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี 2563 (ดู : 312)
2020-06-25 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนปี 2563 (ดู : 287)
2020-06-18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเทศบาลตำบลนาอาน (ดู : 295)

ภาพกิจกรรมประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาอาน

กิจกรรมทำความดีและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ

วันต่อต้านคอร์รัปชัน

เทศบาลตำบลนาอาน โดยสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่าตำบลนาอาน
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook