ภาพกิจกรรม

ร่วมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาอาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ จากศูนย์สูบน้ำ บ้นาขอนแดง - บ้านบง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ร่วมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาอาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ จากศูนย์สูบน้ำ บ้นาขอนแดง - บ้านบง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook