นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 290804
Page Views 400771
 
งานตรวจสอบภายใน
กฎบัตร ปี 2559
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมือง จังหวัดเลย
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
*******************
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนาอาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลนาอาน
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  จึงทบทวนและปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่

วัตถุประสงค์
          หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
 1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลแลตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับได้ทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
 2. เพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
 3. เพื่อป้องปราบมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล
 4. เพื่อสอบทานระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
 5. เพื่อติดตามการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและปลัดเทศบาล เพื่อหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขข้อพกพร่องให้ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ รวมทั้งการประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
สายการบังคับบัญชา
     ๑. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลนาอานและนายกเทศมนตรีตำบลนาอานเป็นผู้บริหารสูงสุด
     ๒. การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาอาน  โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลนาอาน
     ๓.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลนาอาน และนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลนาอาน     
                                               
อำนาจหน้าที่
 1. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัดของ
เทศบาลตำบลนาอาน และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจ
                                                                                                /2. หน่วยตรวจสอบ...
 
 1. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการ
ควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
 1. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมการในกรรมการใดๆ ของหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
 1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
กิจกรรมและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจำปี  จะต้องนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนราชการในสังกัด
 1. ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจำ
 1. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และ
การตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
 
ความรับผิดชอบ
          หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลนาอาน   โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน  ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (สำนัก/ส่วน) เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
 4. การจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายในตารางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ
 
 
/5. การพิจารณา...
 
 
 1. การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
- การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี
  - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย
 - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
  - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน
  - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
                                                อนุมัติโดย

 
 
                                                (นายไพศาล  วรพันธ์)
                                                   นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
                                                   วันที่ 4  สิงหาคม2558
 
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2559,11:26   อ่าน 544 ครั้ง